Wer Werke oder Werkteile dieser Seiten nutzen möchte, soll sich bitte an den Betreiber wenden.


JAPANISCHE SCHNURBÄUME <=> Übersetzt in englisch Serbisch Slowakisch


JAPANISCHE SCHNURBÄUME

Ihr dort im Dunstkreis, Sophora,
ich hier in meiner Welt.
Mein Blick folgt den Linien eurer Rinde:
vom Fenster an die Wand geworfen –
Meereswellen, Lichtgitter,
Zeichen, Orakelsprüche,
wie kann ich euch deuten?

Vielleicht dass mit dem späten Mai
Die Lippen sich entschnüren
Und das Singen beginnt.

Zu weit ist es von meinem Hochbett
hinauf zu euren Himmeln.
Und so wie ich ausharre in der winterlichen Stille,
gibt es kein Zauberwort,
das den Bann eures Schweigens vorzeitig löst.

Grün wird euer Lied erwachen,
grün wird es vergehen.
Unbeirrt schaue ich nach Süden,
bin ich Eine von euch,
denn der Südwind ist mein
und ich wechsle nicht gern meine Farben -
trage Nachtschwarz, Sophoragrün,
hülle mich in den Mantel aus Schweigen
wie in dunkles Geborgensein
und ich summe leise, damit mich niemand hört.

Vielleicht dass mit dem späten Mai
die Lippen sich entschnüren
und das Singen beginnt.

Noch reckt ihr stumm
eure Boagestalten.
Noch sind eure Wege verschlungen.
Doch bald brecht ihr auf.
Und ich auch...


zurück

JAPANSKI BAGREM

Vi tamo u maglenom krugu, Sophora,
ja ovde u svom svetu.
Moj pogled sledi linije vaše kore:
od prozora na zid bačeni –
morski talasi, svetlosne rešetke,
znamenja, proročanstva,
kako da vas tumačim?

Možda da se s kasnim majem
usne odvežu
i pevanje počne.

Odveć je to od mog visokog ležaja
daleko uvis ka vašim nebesima.
A tako kako istrajavam u zimskoj tišini,
ne postoji čarobna reč
koja stegu vašeg ćutanja prevremeno razdreši.

Zelena će se probuditi vaša pesma,
zelena će i proći.
Nezbunjeno gledam prema jugu,
jesam li jedna od vas,
jer južni vetar je moj
i ne menjam rado svoje boje –
nosim noćno-crnu, Sophora-zelenu,
uvijam se u ogrtač ćutanja
kao u tamnu zaklonjenost
i tiho zujim, da niko me ne čuje.

Možda da se s kasnim majem
usne odvežu
i pevanje počne.

Još nemo protežete
svoje boa-likove.
Još su vaši putevi zapetljani.
Ali uskoro krećete.
Ja takođe...

S nemačkog preveo Stevan Tontić


zurück

JAPONSKÉ SOFORY

Vy tam hore vo výške, sofory,
ja tu v mojom svete
Pohľadom sledujem línie vašej kôry:
premietané za oknom na stene
morské vlny, mreže zo svetla
znamenia, veštby.
ako si vás len vyložiť?

Možno, že v neskorom máji
sa ústa rozviažu
a začne sa spev

Z môjho lôžka je ďaleko
nahor do vášho neba
a ako čakám v zimnom tichu
niet kúzelného slova
ktoré by predčasne uvoľnilo kliatbu vášho mlčania.

Vašu pieseň zobudí zelená
a so zelenou sa aj pominie
Bez váhania pozerám na juh
som jednou z vás
pretože mi patrí južný vietor
a nerada mením svoje farby
nosím nočnú čiernu, soforovo zelenú,
obliekam si kabát z ticha
ako tmavé útočisko
a ticho šumím, aby ma nikto nezačul.

Možno, že v neskorom máji
sa ústa rozviažu
a začne sa spev.

Ešte nemo vystierate
vaše hadie tvary
vaše cesty sú ešte prepletené
Ale čoskoro vyrazíte
A ja tiež…

Preklad Erik Ondrejička


zurück

PAGODA TREES

You there in the orbit, Sophora,
me here in my own world.
My eyes follow the lines in your bark:
through the window thrown at the wall –
seawaves, bars of light,
signs, oracles,
how can I interpret you?

Perhaps in the late may
the lips get unstrung
and the singing begins.

It is too far from my bed
to your skies.
and I’m waiting in the winter’s quietness,
there is no magic spell
that brakes the ban of silence before its time.

Green will awake your song
green will it vanish.
And without wavering I look to the south,
I am one of you,
because the southerly wind is mine
and I don’t like changing my colour,
wear night-black and Sophora-green,
wrap myself into a coat of silence
like into dark security
and I hum quietly, so nobody hears me.

Perhaps in the late may
the lips get unstrung
and the singing begins.

Still you mutly stretch
your boa-like figures.
Still your paths are winding.
But soon you will set off.
And me too...

Translated by Marco Organo


zurück